Foreningen

Formål

Det er foreningens formål af virke for større forståelse og interesse for god hjemstavnskultur, at bevare og fremme kendskabet til folkedans, folkemusik, egnsdragter og egnsskikke, at være et nyttigt led i dansk og mellemfolkeligt kulturelt arbejde, og at virke for et sundt og fornøjeligt fritidsliv for børn, unge og ældre.

Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er: Ringkjøbingegnens Folkedansere. Er hjemmehørende i Ringkøbing Kommune.


§ 2.

Foreningen kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.


§ 3.

Det er foreningens formål:

at virke for større forståelse og interesse for god  hjemstavnskultur,

at bevare og fremme kendskabet til folkedans, folkemusik, folkesang, egnsdragter og egnsskikke,

at være et nyttigt led i dansk og mellemfolkeligt kulturelt arbejde,

og at virke for et sundt og fornøjeligt fritidsliv for børn, unge og ældre.

 

 

§ 4.

Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens love. Optagelse og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til  foreningens bestyrelse.

En enig bestyrelse kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.

 

§ 5.

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar eller marts måned. Generalforsamlingen skal indkaldes i dagspressen med mindst 14 dages varsel, og eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne gøres bekendt med forslag til låneoptagelse, vedtægtsændringer eller spørgsmål om udelukkede medlemmer ved indkaldelsen eller snarest derefter.

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 6.

På den ordinære generalforsamling behandles mindst flg. punkter:

1:  Valg af stemmetællere og dirigent.

2:  Formandens beretning.

3:  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.

4:  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

5:  Valg af revisorer og revisorsuppleant.

6:  Indkomne forslag.

7:  Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke stilles forslag til afstemning.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, hhv. 2 og 3 hvert år. Bestyrelsen sammensættes sådan, at hvert voksenhold er repræsenteret så ligeligt som muligt.

Hvert år vælges en suppleant fra hvert voksenhold, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, og hvert voksenhold vælger selv  2 – 4 udvalgsmedlemmer.

 

Et medlem må være fyldt 14 år for at have stemmeret på generalforsamlingen og være fyldt 18 år for at være valgbar til bestyrelsen.

Parforhold eller søskende kan ikke være repræsenteret i bestyrelsen samtidig.

Intet medlem er pligtig til at modtage valg mod sit eget ønske.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det. Valg til bestyrelsen sker dog altid skriftligt.

 

Ved genindmeldelse af udelukkede medlemmer samt til optagelse af lån kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.

 

§ 7.

Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Får et medlem permanent forfald, indtræder suppleanten fra samme hold, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, og er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Der føres beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet fremlægges på næstfølgende bestyrelsesmøde, hvorefter det arkiveres.

Til løsning af specielle opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg, der vælges blandt medlemmerne. Sådanne udvalg er ansvarlige overfor bestyrelsen.

 

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse i bestyrelsen.

 

§ 9.

Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan få et eksemplar til gennemlæsning ved henvendelse til bestyrelsen.

 

§ 10.

Bestyrelsen ansætter kvalificerede ledere og spillemænd, og sørger for, at der er undervisning i folkedans hvert år. Det tilstræbes, at der oprettes børnehold, og at der løbende uddannes nye ledere og spillemænd.

 

§ 11.

Det må ikke forlanges, at medlemmer skal danse med fast partner til almindelig træning.

 

§ 12.

Et eventuelt opvisningshold er foreningens ansigt udadtil, og skal altid være af en sådan standard, at det repræsenterer foreningen og dansk folkedans på en klædelig og værdig måde. Holdet udpeges af bestyrelsen i samråd med lederen og udvalgsmedlemmerne.

Alle henvendelser vedrørende offentlige opvisninger forelægges bestyrelsen.

Foreningens øvrige hold kan deltage i åbne stævner, når bestyrelsen orienteres.

 

§ 13.

Bestyrelsen arbejder vederlagsfrit, dog bør ingen have udgifter i forbindelse med foreningens drift. Ledelse og musik honoreres efter aftale før påbegyndelse af ethvert kursus/enhver sæson.

 

§ 14.

Ændring af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

 

§ 15.

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor.

Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning.